JM does not take responsibility for the translation

Styret i JM Norge AS

Styrets arbeid er rettet inn mot strategiske spørsmål som virksomhetens retning, viktige avgjørelser, marked, økonomi og finans, risiko, personal og ledelse, kontroll og effektivitet samt beslutninger om produksjonsstart av prosjekter, og salg av boligenheter.

Beskrivelse av styrets sammensetning:
Styret består av det antall medlemmer som generalforsamlingen fastsetter. Antallet fremkommer av vedtektene og protokoll fra ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Det til enhver tid sittende styret fremkommer av den til enhver tid gjeldende firmaattest.

Det er JM Norge AS sin konsernsjef, eller den han bemyndiger, som utpeker styrets medlemmer. I tillegg velger de ansatte tre representanter til styret.

Styrets medlemmer:
Martin Asp
Claes Magnus Åkesson
Anders Wimmerstedt
Per-Gotthard Åke Lundquist
Eirik Prestmo
Thor Erland Stange
Egil Dahl