JM does not take responsibility for the translation
JM bidrar til forbedringer i byggebransjen

JM bidrar til forbedringer i byggebransjen

JM har kontinuerlig forbedring som strategisk målsetting. Gjennom deltakelse i Bygg21 ønsker JM å være med og bidra til forståelse, felles bransjekultur og kontinuerlig forbedring i byggesektoren.

19.04.2018

Bygg21 er et samarbeid mellom byggebransjen, eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Hensikten er å finne måter bransjen jobbe med utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling. I følge Bygg21 finnes det potensiale for å redusere kostnadene med 20 prosent innen ungangen av 2020 i bygg- og eiendomsbransjen. Dette kan gjøres gjennom å identifisere beste praksis, og å ha et særlig fokus på digitalisering, innovasjon og samhandling.

Bygg21 består av seks arbeidsgrupper som skal levere rapporter. De tre første rapportene er nå overlevert til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, og JM har bidratt til to av disse. JM har bidratt til rapportene «Enkelt og presist – nødvendig kunnskap om bygg- og eiendomsnæringens utvikling» og «Gode bygg og områder – for helsen, miljøet og lommeboken».

JM deltar i to arbeidsgrupper

Det er Direktør Markedskommunikasjon i JM, Kjell Kvarekvål, som har sittet i arbeidsgruppen for rapporten «Enkelt og presist – nødvendig kunnskap om bygg- og eiendomsnæringens utvikling». I denne rapporten kommer Bygg21 med tre forslag til måling av kvalitetsarbeid for å løse næringens utfordringer når det gjelder kostnadseffektivitet. Arbeidsgruppen foreslår at det etableres en gruppe som årlig analyserer og sammenligner bransjens utvikling innen produktivitet, kostnader, kundetilfredshet og eventuelle feil i leveransene. Dette arbeidet skal ta utgangspunkt i den samlede kunnskapen om disse områdene ved å gjøre bruk av de kildene som Bygg21 anbefaler. Videre anbefaler arbeidsgruppen at disse analysene skal publiseres årlig, slik at man synliggjør verdien av målstyrte forbedringer. Dette kan gjøres i form av en rapport som kan presenteres på et eget bransjearrangement.

Hvorfor er det er viktig at JM bidrar til dette arbeidet?

-       Ved å delta i dette arbeidet vinner JM på to fronter; vi lærer av andre aktører og bidrar også til å løfte næringen og våre fremtidige leverandører, sier direktør i Markedskommunikasjon, Kjell Kvarekvål.

 

Det skal bli mer attraktivt å satse på bærekraftige bygg

I arbeidsgruppen «Gode bygg og områder – for helsen, miljøet og lommeboken» har kvalitetssjef i JM, Stein Solvik, vært medlem. Denne gruppen har også laget delrapportene «10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder» og «Bygg- og eiendomssektorens betydning for klimagassutslipp». I den første delrapporten redegjøres det for de 10 viktigste kvalitetsprinsippene som arbeidsgruppen mener bransjen og myndighetene bør benytte aktivt. Arbeidsgruppen foreslår også at NGBC (Norwegian Green Building Council) bør ta på seg oppgaven med å forvalte disse prinsippene.

I tillegg til de 10 prinsippene vektlegger denne arbeidsgruppen viktigheten av at det opprettes insentivordninger som gjør at det blir mer attraktivt å satse på bærekraftige bygg og områder Disse insentivene kan opprettes av både boligbransjen, finansnæringen og kan være alt fra reduserte skatter og avgifter, høyere utnyttelsesgrad eller forrang i plan- og byggesakskøen. Arbeidsgruppen anbefaler også at myndighetene legger til grunn det totale utslippet som byggebransjen står for i Norges klimaregnskap når de utformer klimapolitikken.

På hvilken måte har dette bidratt til JMs eget miljøarbeid?

-       Parallelt med dette arbeidet har JM besluttet at alle boliger fremover skal leveres iht. kravene til Svanemerket.

-  De 10 kvalitetsprinsippene vil styrke vår kompetanse ytterligere, slik at vi leverer gode og bærekraftige boliger som også hjelper våre kunder til en god miljøatferd, sier Stein Solvik, kvalitetssjef i JM.

Veien videre

Bygg21 har nå levert tre av de i alt seks rapportene som ble bestilt av KMD. De tre neste rapportene, som omhandler samhandling, industrialisering og kompetanse, skal ferdigstilles i 2018. I følge Bygg21 har nå kommunale organisasjoner og bransjeorganisasjoner et særlig ansvar for å bidra til at hele byggebransjen, myndigheter og finansnæringen får lyst til å følge rådene i disse rapportene.  JM er innstilt på å gjøre sitt for å bidra til en grønnere og enda mer kvalitetsbevisst byggebransje. I 2018 er JM første boligbygger som har oppnådd konsernlisens fra Svanemerket, og stadig utvidet bruk av kvalitetssystemer som for eksempel BIM, sikrer at det begås enda færre feil som også bidrar til reduserte utgifter og miljøbelastning.

Svanemerkede boliger

Gjennom våre 70 år i bransjen har vi i JM jobbet for å levere stadig bedre boliger, og hele tiden stilt nye krav til oss selv. I 1986 bygde vi vårt første lavenergihus og siden 2012 har vi levert boliger med lavere energiforbruk enn myndighetskravet. Nå starter vi svanemerking av alle våre boliger, men hva har det å si for våre kunder? 

Les mer om svanemerking av boliger her